การทำไม้กวาดใยมะพร้าว  
  
 

โฮมสเตย์เรือนไทยบ้านบางแม่หม้าย  
  
 
 
ทต.หนองกระทุ่ม กิจกรรมจิตอาสารณรงค์แจกทรายอะเบสป้องกันลูกน้ำยุงลาย [ 20 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม ลมพายุพัดบ้านราษฎรพังเสียหาย วันที่ 18 ตุลาคม 2561 [ 20 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.โพธิ์พระยา ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.องค์พระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย \"พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.สวนแตง 191061 เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบโรคไข้เลือด [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.องค์พระ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.พิหารแดง โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (โดยกลบหลุมบ่อตาม [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (โดยกลบหลุมบ่อ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลายนา โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.เดิมบาง กิจกรรม \" ธรรมะ \" [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังยาว จัดซื้อถังน้ำพลาสติก [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่กองดิน ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 1
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 27 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (โดยกลบหลุมบ่อตาม [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (โดยกลบหลุมบ่อ [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
 
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3349  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3362  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว6046  [ 19 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3358  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.2/ว168  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15669-15744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน. คท. มท 0808.2/15159-15234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3352 [แบบตอบรับ]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]
 
รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 127  ตอบ 1  
การทำงานของ อบต.บางใหญ่ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1  
เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 83  ตอบ 0  
เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (27 มิ.ย. 2561)    อ่าน 90  ตอบ 2  
 
สพ 0023.5/ว 21534 การปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 21488 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 21474 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐฯ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 1262 การสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย [ 18 ต.ค. 2561 ]     
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง [ 17 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21302 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21266 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21265 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21227 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21267 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21128 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท. แก้ไขใหม่ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 1257 การรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการ  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 21229 กำหนดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-NET ประจำปี2560  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21197 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมฯ [ 12 ต.ค. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว 21195 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู [ 12 ต.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 21116 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ [ 12 ต.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว1252 ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว21065 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 [ 12 ต.ค. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว21064 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ [ 12 ต.ค. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว21128 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท. [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  คุณคิดว่า อบต.บางใหญ่ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-473-614 โทรสาร : 035-473-614
จำนวนผู้เข้าชม 1,398,331 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com