การทำไม้กวาดใยมะพร้าว  
  
 

โฮมสเตย์เรือนไทยบ้านบางแม่หม้าย  
  
 
 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศประสัมพันธ์โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบา [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่กองดิน ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุม–กลบบ่อ หมู่ที่ 7 ซอย 2 ตำบลไผ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่กองดิน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ื 1 พฤศิจกายน 25 [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลายนา การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ปี ๒๕๖๑ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.ปลายนา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑,๒ และ ๕ ตำบลปลายนา [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.ปลายนา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในเขตเทศบาล หมู่ 2 ตำบลปลายนา [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ปลายนา โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลายนา โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ อปพร.) เทศบาลตำบลปลายนา [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.องค์พระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง หมายเล [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.สวนแตง ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 – เดือน มีนาค [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
 
 
อบต.บางใหญ่ เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
 
แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก" ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. 0816.4/ว 1904  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1900  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1894  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1875  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
 
เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ต้องการรับโอนปลัดซี 8 (21 พ.ค. 2561)    อ่าน 116  ตอบ 0  
เว็บไซด์ของ อบต.บางใหญ่ (30 ก.ค. 2560)    อ่าน 395  ตอบ 0  
การบริหารงานของนายก อบต.บางใหญ่ (20 ก.ค. 2560)    อ่าน 250  ตอบ 0  
 
สพ 0023.3/ว12741 1-ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว12741 2-ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 12682 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 743 จัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 12671 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
สพ0023.3/ว 12558 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 12518 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 12522 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว12487 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 12472 ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว12470 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.พ.ศ.2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว12471 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 738 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว12404 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว12465 แจ้งรายละเอียดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 737 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว12450 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 1-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 2-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 3-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  คุณคิดว่า อบต.บางใหญ่ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-473-614 โทรสาร : 035-473-614
จำนวนผู้เข้าชม 1,187,400 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com