การทำไม้กวาดใยมะพร้าว  
  
 

โฮมสเตย์เรือนไทยบ้านบางแม่หม้าย  
  
 
 
อบต.บางใหญ่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.นางบวช โครงการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.นางบวช โครงการชวนน้องท่องธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร ตอน 4 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่กองดิน ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร ตอนที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศ นโยบายต่อต้านการให้สินบน [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.วังน้ำซับ โครงการประชุมประชาคมเพื่่อเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดใหม่สิทธาวาส [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.วังน้ำซับ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประชาชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.โพธิ์พระยา รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ม [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.วังน้ำซับ ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่กองดิน ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร ตอนที่ 2 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่กองดิน การสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
 
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (5 ก.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ [ 18 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ รับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุร [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและใบกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อม [ 28 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
 
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว2161  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2116  [ 12 ก.ค. 2561 ]
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว2117  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.6/ว2150  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ค. 2561 ]
 
รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ก.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0  
เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (27 มิ.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 2  
ต้องการรับโอนปลัดซี 8 (21 พ.ค. 2561)    อ่าน 137  ตอบ 0  
เว็บไซด์ของ อบต.บางใหญ่ (30 ก.ค. 2560)    อ่าน 415  ตอบ 0  
 
สพ 0023.3/ว14683 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาฯ  [ 17 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว14548 การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 16 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 845 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน [ 16 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว14535 แบบแจ้งการชำระเงินในระบบ KTB Corparate Online [ 16 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 844 การยกย่องชูเกีรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 16 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 14404 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 14402 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 834 โครงการสนับสนุการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว13718 1-การจัดทำประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว13718 2-การจัดทำประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว14403 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพฯ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว839 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 14200 ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.1/14201 การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning [ 11 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว14200 ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบฯ [ 11 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.2/ว 14203 การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.2/ว14076 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ [ 10 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 13890 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.2/ว13900 การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว13897 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  [ 6 ก.ค. 2561 ]   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  คุณคิดว่า อบต.บางใหญ่ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-473-614 โทรสาร : 035-473-614
จำนวนผู้เข้าชม 1,238,754 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com