การทำไม้กวาดใยมะพร้าว  
  
 

โฮมสเตย์เรือนไทยบ้านบางแม่หม้าย  
  
 
 
อบต.ตลิ่งชัน test [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ราคากลาง ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกม.1และม.7 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ราคากลางและขอบเขตงานโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พิหารแดง กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลพิหารแดง ปี 2562 เริ่มออกประชาคม รับชำระภาษีต่างๆ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลายนา ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานการประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย สรุป 10 อันดับ พรรคการเมืองสูงสุดที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรา [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (5 ก.พ. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 0
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเค [ 27 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 87 
ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 27 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 74 
ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพ [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 9 
 
ซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว669  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว686  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/3795  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/ว626  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว684  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1154  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว662  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
 
รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 189  ตอบ 1  
การทำงานของ อบต.บางใหญ่ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 87  ตอบ 1  
เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 135  ตอบ 0  
เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (27 มิ.ย. 2561)    อ่าน 145  ตอบ 2  
 
สพ 0023.3/290 การจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว 3631 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าการศึกษาบุตร งวด 2 ปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว271 แนวทางการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว270 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว3536 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว266 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว268 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3477 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3449 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3450 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3478 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3403 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3426 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/3279 ขอเชิญเขาร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3407 แจ้วแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ฯ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3400 ขอความร่วมมือ อปท. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3376 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562  [ 15 ก.พ. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว259 สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะ ลดขยะภายในชุมชน [ 15 ก.พ. 2562 ]   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  คุณคิดว่า อบต.บางใหญ่ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-473-614 โทรสาร : 035-473-614
จำนวนผู้เข้าชม 1,535,391 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com